โครงสร้างรายวิชา

google   youtube  พสว.   สพม11. 

โครงสร้างการสอน

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1       รหัสวิชา อ30201        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา ดำวงศ์

อัตราส่วนคะแนน ก่อนสอบ = สอบกลางภาค : หลังสอบกลางภาค : สอบปลายภาค  =  35:10: 35 : 20     

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน (ชั่วโมง)

คะแนนการประเมิน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

กำหนดส่ง

K

P

A

1-5 Socializing  1.ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ตนสนใจ2.มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและ กาลเทศะ3.ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย

9

5

10

5

-พูดทักทาย-พูดแนะนำตัว-ถามตอบและให้ข้อมูลส่วนตัว

 

-แบบประเมินการสนทนา-แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ -ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่5

6-10

Relation with other people  1. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต2.ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ตนสนใจ

9

5

5

5

-ถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว-เขียนแผนผังครอบครัว(family tree) -แบบประเมินการเขียนแบบประเมินการสนทนา

-แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 10
               สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)  

2

4

3

3

       
11-15 Invita-tions  1. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมทั้งเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำอธิบาย2.ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน การเสนอความช่วยเหลือและบริการแก่ผู้อื่น

 

9

5

5

5

-สนทนาที่เกี่ยวข้องกับการชักชวน การให้คำแนะนำ-ทำการ์ดเชิญ -แบบประเมินการสนทนา-แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 15
16-19 Giving opinion  1. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต2.ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน การเสนอความช่วยเหลือและบริการแก่ผู้อื่น

9

5

10

5

-สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อภิปราย-โต้วาที  -แบบประเมินการอภิปรายกลุ่ม- แบบประเมินการสนทนา ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 19

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)

2

7

7

6

       

รวมทั้งภาคเรียน

40

31

40

29        

 1.เงื่อนไขการติด “ร”

                1. ส่งงานไม่ครบตามที่กำหนด

                2. ไม่ได้สอบท้ายบทเรียน กลางภาค หรือปลายภาค

2. ข้อกำหนดรายวิชา /เงื่อนไขในการเรียน /ข้อตกลงอื่นๆ

                1. นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%

                2. เข้าห้องเรียนสายได้ไม่เกิน 15 นาที

                3. นักเรียนที่หนีเรียนจะโดนตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน

                4. ต้องส่งงานตามกำหนดเวลา

                5. แต่งกายถูกระเบียบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s